Một con ngựa đen lớn khác ở Champions League!Trong vòng đầu tiên, buộc Paris 2-1 để đảo ngược Bundesliga Pasaran Bola Liga Indonesia 2-1

Một con ngựa đen khác ở Champions League!Trong vòng đầu tiên, đã buộc Paris 2-1 để đảo ngược á quân của Bundesliga [Pasaran Bola Liga Indonesia]: Thể thao trên trang web này được báo cáo vào ngày 29 tháng 9Rõ ràng là số một số.Dark Horse. Nhóm của nhóm